Katushika HOKUSAI, Poem of Sangi Takamura [Sangi Takamura] REDUCE 1/1


Katushika HOKUSAI

Japan 1760 – 1849

Poem of Sangi Takamura [Sangi Takamura] 1835-36 relief colour woodblock print
oban yoko-e 24.8 h x 36.7 w cm
Gift of Orde Poynton Esq. AO CMG 2000
Accession No: NGA 2000.223